Κατατακτήριες Εξετάσεις

1Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις;

Οποιοσδήποτε είναι πτυχιούχος Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετους κύκλου σπουδών.

Επιπλέον, απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας, που ύστερα από επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης  κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμο τίτλο, δύνανται να κατατάσσονται σε τμήματα Α.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας με αυτήν του ανωτέρω διπλώματος.

Το κάθε τμήμα Πανεπιστημίου μπορεί να καθορίζει τον αριθμό θέσεων από 1 έως 5%. Τα ιδρύματα δεν είναι υποχρεωμένα να προκηρύξουν θέσεις για αποφοίτους ΙΕΚ, αλλά εναπόκειται στην ευχέρεια της κάθε Συγκλήτου, να αποδεχθεί ή όχι την εισαγωγή αποφοίτων ΙΕΚ.

2Ποιο είναι το ποσοστό των υποψηφίων που εισάγονται σε κάθε σχολή;

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ​Επιμερισμός του παραπάνω ποσοστού ανάλογα με την προέλευση των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων ή ανακατανομή τυχόν εναπομένοντος ποσοστού σε άλλη κατηγορία κατατάξεων δεν επιτρέπεται. ​Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται.

3Πως γίνεται η εξέταση των κατατακτηρίων εξετάσεων;

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι. Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος του Πανεπιστημίου το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος

4Ποιος είναι ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων;

Στις αίθουσες όπου θα διενεργηθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Στην είσοδο κάθε αίθουσας εξετάσεων αναρτάται ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων.

Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.

Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.

Οι επιτηρητές μεταφέρουν τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων και τα παραδίδουν στην Επιτροπή Κατατάξεων που είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά τους.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, καθώς και τυχόν υλικό που πρέπει να έχει ο υποψήφιος για την εξέταση, καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και ανακοινώνονται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης.

Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα γραπτά δοκίμιά τους το οποίο περιλαμβάνει και τη χορήγηση σε αυτούς των αιτηθέντων αντιγράφων τους. Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων φυλάσσονται στο αρχείο του Τμήματος για τουλάχιστον ένα (1) έτος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και κατόπιν με ευθύνη της Επιτροπής Κατατάξεων συντάσσεται σχετικό πρακτικό και καταστρέφονται.

5Πότε αποστέλλονται οι αιτήσεις συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις;

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

6Ποιος ο χρόνος διενέργειας των κατακτηρίων εξετάσεων;

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής του Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

7Ποια η βαθμολογία που απαιτείται για την είσοδο στο τμήμα επιλογής;

Η Συνέλευση του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ορίζει δύο (2) βαθμολογητές και έναν (1) αναβαθμολογητή για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, οι οποίοι είναι καθηγητές του ιδίου Τμήματος.

Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι και το είκοσι (20) για κάθε βαθμολογητή. Βαθμός του κάθε μαθήματος είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών. Γραπτό δοκίμιο στο οποίο σημειώνεται διαφορά μεταξύ των βαθμών των δύο βαθμολογητών ίση ή μεγαλύτερη από έξι (6) μονάδες, αξιολογείται από τον αναβαθμολογητή.

Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό.

Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την αποφυγή της υπέρβασης, λαμβάνεται υπόψη η κατοχή πτυχίου Τμήματος με συναφή μαθήματα με το Τμήμα κατάταξης, όπως αυτά ορίζονται από τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών. Αν και ο αριθμός των συναφών μαθημάτων είναι ίδιος μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων.

Ε.Α.Π.

1Πόσες ώρες είναι η προετοιμασία για μια διδακτική ενότητα του Ε.Α.Π;

Για την εξ’ ολοκλήρου κάλυψη της ύλης (θεωρία και εφαρμογές) χρειάζονται από 8 ως 10 ώρες μαθημάτων για το μέρος της ύλης που καλύπτεται σε κάθε Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση (ΟΣΣ) του Ε.Α.Π..

Η/Ο φοιτήτρια/ής παρακολουθεί την ΟΣΣ και στη συνέχεια, σε συνεννόηση με τον συνεργάτη μας ορίζονται τα μαθήματα που θα καλύψουν την διδαχθείσα ύλη.

2Στις ώρες που χρειάζονται για κάλυψης της ύλης της κάθε ΟΣΣ, επιλύονται και οι ασκήσεις της αντίστοιχης γραπτής εργασίας;

Όχι, στα μαθήματα που καλύπτουν την ύλη της ΟΣΣ δεν επιλύονται οι ασκήσεις της τρέχουσας γραπτής εργασίας. Ωστόσο, παρουσιάζονται οι κατάλληλες μεθοδολογίες και επιλύονται παρόμοιες ασκήσεις παλαιότερων γραπτών εργασιών του Ε.Α.Π. ώστε η/ο φοιτήτρια/ής να μπορεί, αν το επιθυμεί, να λύσει ανεξάρτητα τις ασκήσεις της τρέχουσας γραπτής εργασίας.

3Αν η/ο φοιτήτρια/ής ζητήσει επίλυση μιας γραπτής εργασίας σε μορφή μαθημάτων, πόσες ώρες χρειάζονται για την ολοκλήρωσή της;

Οι ώρες που χρειάζονται για την επίλυση της γραπτής εργασίας εξαρτώνται από την έκταση της απαιτούμενης απάντησης. Συνήθως, απαιτούνται 6 – 8 ώρες για την επίλυση όλων των θεμάτων της κάθε εργασίας. Στις ώρες αυτές δεν περιλαμβάνεται η πληκτρολόγηση των απαντήσεων στο αρχείο Word.

4Στην εξ’ ολοκλήρου εκπόνηση μιας γραπτής εργασίας από καταρτισμένο συνεργάτη μας, περιλαμβάνεται και η πληκτρολόγηση της εργασίας στο αρχείο Word;

Η/Ο φοιτήτρια/ής μπορεί να επιλέξει αν επιθυμεί να λάβει τη λύση της γραπτής εργασίας πληκτρολογημένη σε αρχείο Word ή όχι.