Στις/Στους φοιτήτριες/ές του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) προσφέρεται η δυνατότητα να προετοιμαστούν και σε επιλεγμένες ενότητες, μετά από επικοινωνία με τον αντίστοιχο συνεργάτη μας.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εκπόνησης εργασιών στις παραπάνω εκπαιδευτικές ενότητες.

Ειδικότερα, η βοήθεια που παρέχεται στις εργασίες μπορεί να έχει δύο μορφές:

1

Πλήρης ανάληψη της εργασίας και εκπόνηση αυτής από πλήρως καταρτισμένο συνεργάτη μας.

2

Σταδιακή εκπόνηση της εργασίας, σε μορφή μαθημάτων, με στόχο την κατανόηση των εννοιών και της μεθοδολογίας από τις/τους φοιτήτριες/τές.

Το μάθημα διαρθρώνεται σε δίωρα μαθήματα (διάρκειας 120’ ). Η/Ο φοιτήτρια/τής παρακολουθεί την Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση (ΟΣΣ) και στη συνέχεια καλύπτεται η διδαχθείσα ύλη σε μαθήματα. Στα μαθήματα αυτά:

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας η/ο φοιτήτρια/τής έχει άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή προς άμεση επίλυση όλων των αποριών που θα προκύπτουν.